TAIWAN FEEL BEST

TAIWAN FEEL BEST
5 วัน 4 คืน
เลือกวันเดือนทาง มกราคม - กรกฎาคม 2563
นั่งรถไฟโบราณ วัดหยินอู่ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทราตึกไทเปาอา ช้อปปิ้ง 3 ตลาดดัง เที่ยวครบ 3 อุทยาน (อุทยานอาลีซาน,อุทยานทาโรโกะ,อุทยานหย่เหลิ่ว)
ราคาเริ่มต้นเพียง 24,900 ***ราคานี้รวมภาษีแล้ว***

Visitors: 84,239