TAIWAN FEEL GOOD

TAIWAN FEEL GOOD
4 วัน 3 คืน
เลือกวันเดือนทาง กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563
เที่ยวอุ่นใจวัดเหวินอู่ อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟฟ้าโบราณ ฟงเจี้ยไนท์มาร์เก็ต อุทยานเหย่หลิ่ว วัดสิงเทียน ซีเหมินติง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง)
ราคาเริ่มต้นเพียง 20,500 ***ราคานี้รวมภาษีแล้ว***

Visitors: 84,162